Dostęp do Informacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostep do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP w Opolu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

ul. Sądowa 25

47 - 300 Krapkowice

> Wzór wniosku

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony www.opolska.policja.gov.pl, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące miedzy innymi naboru do służby w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kadry KWP Opole
Osoba udostępniająca informację:
Kadry KWP Opole
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Porada
do góry