Struktura organizacyjna KPP Krapkowice - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Krapkowice

Struktura organizacyjna KPP Krapkowice

Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, zakres zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji ( Komisariatu Policji w Zdzieszowicach i Posterunku Policji w Gogolinie ) funkcjonujących na obszarze powiatu krapkowickiego.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach zwany dalej „Komendantem” wykonuje na terenie powiatu krapkowickiego zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Komendant podlega:

1) nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej na obszarze województwa opolskiego w sprawach określonych odrębnymi przepisami, dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) zwierzchnictwu starosty powiatu krapkowickiego sprawowanemu nad funkcjonowaniem służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem:
a) spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjnych, rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) spraw w postępowaniu administracyjnym, którym organem wyższego stopnia na mocy ustaw jest Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.


Komenda działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami prawa miejscowego, a także decyzjami i poleceniami organów samorządu terytorialnego oraz zarządzeniami, decyzjami, rozkazami i poleceniami Komendanta Głównego Policji jak również Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, wydawanych odpowiednio do posiadanych kompetencji.

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania  komend, komisariatów, i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

Komendą Powiatową Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta i Zastępcy Komisariatu Policji w Zdzieszowicach, Kierownika Posterunku Policji w Gogolinie, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach

podinsp. Józef Chudoba


I Zastępca Komendanta Powiatowego w Krapkowicach

kom. Krzysztof Grela


p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach

kom. Krzysztof Juźwin


p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach

asp.szt. Arkadiusz Musiałek


Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie

asp. sztab. Arkadiusz Wilk

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Porada
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Porada
do góry