Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

 

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

I. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.), na podstawie  której organami administracji rządowej na obszarze województwa opolskiego, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

1. Wojewoda Opolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Opolu działający w imieniu własnym w sprawach:
    - wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    - wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2. Komendant Powiatowy (miejski) Policji,
3. Komendant Komisariatu Policji.

II. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.

Siedziba Komendy znajduje się w Krapkowicach, przy ul. Sądowej 25.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach wykonuje na obszarze powiatu krapkowickiego, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach określają:

- Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.),

- Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

III. Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
Komendant Wojewódzki Policji na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

* w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - Komendant Wojewódzki Policji,
* w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kadry KWP Opole
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Porada
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Porada
do góry