Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Zasady naboru

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008r.) .

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Krapkowicach

- na stronie internetowej KPP w Krapkowicach

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
 

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy zapraszamy do zapoznawania się z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy, publikowanymi na stronie internetowej

Oferty aktualizowane są na bieżąco..

Metryczka

Data publikacji : 29.09.2010
Data modyfikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Porada
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Porada
do góry